http://www.youtube.com/watch?v=Sr64NI33qUo 

最近在网上发现到这个不错的卡通+音乐~~ 很有感触.....
 --------------------------------
 这首音乐,有否勾起您任何回忆~~ 一个不错的动画,优美的音乐,孤单的老人? 失去战友,小时的回忆~ 失去了一切么? 不完全...... 待续......

    全站熱搜

    c2ptjie 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()